Tulkošanas vingrinājumi (no angļu valodas latviešu valodā)

I Personvārdu atveide

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos un Valsts valodas centra izdevumos oficiāli skaidrotie principi personvārdu atveidē pēdējā laikā tiek vērtēti neviennozīmīgi. Lai gan pamatnostādnes nosaka, ka personvārdi (vārdi, uzvārdi), ko lieto angļu valodas zemēs, ir atveidojami atbilstoši to izrunai angļu valodā, un gadījumos, kad latviešu valodā nav attiecīgo skaņu un burtu, lietojamas latviešu valodas skaņas un burti, kas ir visstuvākie angļu valodas skaņām, praktiskie tulkojumi (tai skaitā arī vārdnīcās iekļautie) rāda, ka dažkārt veidojas paralēlās formas. Turklāt ne vienmēr tulkotājam, jo īpaši mazāk pieredzējušam, ir viegli noteikt, vai attiecīgais vārds vai uzvārds ir raksturīgs angļu valodas zemei vai kādai citai. Atkāpes no fonētiskās transkripcijas (atveides atbilstoši izrunai) principa ir pieļaujama, un bieži pat vēlama, daiļliteratūras varoņu vārdu atveidē. Labs piemērs šeit varētu būt Harija Potera grāmatu varoņu vārdu latviskojums.

Taču mūsu mērķis šobrīd nav diskutēt, bet iepazīties un prast pielietot pašlaik spēkā esošos pamatprincipus.

Ļoti uzmanīgi jāseko, lai tulkotājs pareizi izvēlētos personvārdu vīriešu vai sieviešu dzimtes galotni. Daži piemēri:

  Angļu valodā Latviešu valodā
1. Keith Turner Kīts Tērners
2. Frances Patience Frānsisa Peišensa
3. Barie Burns Berijs Bērnss
4. William Hobbs Viljams Hobss
5. Russel Crowe Rasels Krovs

Uzdevums. Atveido šos personvārdus latviešu valodā, ievērojot iekavās doto norādi par personas dzimumu: m – vīrieša personvārds, f – sievietes personvārds.

  Angļu valodā Latviešu valodā Pareizā atbilde
1. Bann Howells (f) Benna Hauelsa
2. Morris Hoy (m) Moriss Hojs
3. James Wreak (m) Džeimss Rīks (Piezīme: angļu valodā uzvārdā w neizrunā.)
4. Pierss Knoxton (m) Pīrss Nokstons (Piezīme: angļu valodā uzvārdā k neizrunā)
5. Sean Allwright (m) Šons Olraits
6. Fergus MacPherson (m) Fērguss Makfērsons
7. Nancy MacDowell (f) Nensija Makdauela
8. Timothy Williams (m) Timotijs Viljamss
9. Mat Southwell (m) Mets Sautvels
10. Gray Urmson (f) Greja Ērmsone
     

II Lielo sākumburtu lietošana valstu un organizāciju nosaukumos

No angļu valodas pārņemtajos tulkotajos valstu vai valstu savienību nosaukumos visi patstāvīgas nozīmes vārdi rakstāmi ar lielajiem sākumburtiem. Piemēram, Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās Valstis.

Organizāciju, iestāžu u.tml. veidojumu no angļu valodas tulkotajos nosaukumos ar lielo sākumburtu rakstāmi:

 • nosaukuma pirmie vārdi;
 • pirmais sugasvārds (no diviem vai vairākiem), kas seko īpašvārdam (Piezīme: Ja īpašvārds ar tam sekojošu sugasvārdu veido jēdzieniski saistītu vārdkopu, tad sugasvārds rakstāms ar mazo burtu);
 • pirmais sugasvārds, kas apzīmē nozīmīgas starptautiskas institūcijas un seko vārdiem Pasaules, Eiropas, Starptautiskais u.tml.
 • Jāievēro, ka angļu valodā lielo sākumburtu lietojums ir daudz plašāks nekā latviešu valodā, tādēļ nedrīkst nosaukumu rakstību atveidot burtiski.

Uzdevums. Pārtulko šos valstu nosaukumus, pareizi lietojot lielos sākumburtus.

  Angļu valodā Latviešu valodā Pareizā atbilde
1. United Arab Emirates Apvienotie Arābu Emirāti
2. United Mexican States Meksikas Savienotās Valstis
3. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
4. Kingdom of Thailand Taizemes Karaliste
5. Grand Duchy of Luxembourg Luksemburgas Lielhercogiste
     

III -ing formu atveide

Angļu valodā izplatītās t.s. –ing formas var sagādāt ne mazums raižu jaunajiem tulkotājiem, jo tās var būt gan atvasināti lietvārdi, gan īpašības vārdi, gan gerundija formas (darbības vārdu formas ar lietvārdu īpašībām), vai arī daļa no darbības vārdu laiku formas. Svarīgi ir pareizi izprast tekstu un noteikt, kāda ir –ing formas lietojuma funkcija. Lai tulkojums būtu pietiekami labskanīgs, nesamākslots, saprotams un precīzs, varam apsvērt šādas gramatisko pārveidojumu iespējas: tulkot ar lietvārdu, darbības vārda nenoteiksmi, divdabja teicienu, ar palīgteikumu, ar lietvārdu. Turklāt svarīgi arī atpazīt lietoto darbības vārdu kārtu un laikus.

Uzdevums. Pārtulko šos organizāciju/ iestāžu nosaukumus, pareizi lietojot lielos sākumburtus.

  Angļu valodā Latviešu valodā Pareizā atbilde
1. European Court of Human Rights Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2. Netherlands Architecture Institute Nīderlandes Arhitektūras institūts
3. World Future Society Pasaules nākotnes biedrība (Pasaules nākotnes + biedrība)
4. Hastings Language Training Centre Heistingsas Valodu mācību centrs
5. European Police Office Eiropas Policijas birojs (t.s. Eiroppol)
6. International Monetary Fund Starptautiskais Valūtas fonds
7. Russian Union of oil and gas Industrialists Krievijas Naftas un gāzes ražotāju savienība
8. European Social Fund Eiropas Sociālais fonds
9. Chinese Patriotic Catholic Association Ķīnas Patriotisko katoļu apvienība
10. European Affairs Committee Eiropas lietu komiteja (Eiropas lietu + komiteja)
     

IV Ciešamā kārta (the Passive Voice)

Darbības vārdu ciešamās kārtas formas tiek bieži izmantotas gadījumos, kad tiek uzsvērta veiktā darbība, tās rezultāts, nevis darītājs, vai arī darbības veicējs nav zināms. Ciešamās kārtas lietojums ir īpaši raksturīgs lietišķajiem, akadēmiskajiem, zinātniskajiem, tehniskajiem tekstiem, publicistikai u.c. Jaunajiem tulkotājiem grūtības mēdz sagādāt ne tikai teikuma uzbūve tulkojumā, bet arī darbības vārdu formu, sevišķi salikto laiku, atpazīšana angļu valodā. Jāievēro, ka, piemēram, palīgvārda have formu klātbūtne saliktajā nenoteiksmē ciešamajā kārtā (piem., to have been done) norāda uz pagātnes aspektu. Ciešamās kārtas formu tulkojumā darbības uztvērējs parasti tiek minēts nominatīvā vai akuzatīvā, kā arī pārvaldījuma dēļ tas var būt minēts datīvā. Labskanības dēļ var tikt pārveidota arī visa teikuma uzbūve, taču nepārvietojot loģiskos akcentus angļu valodā.

V Vārdu polisēmija (daudznozīmība)

Tulkotāja pavirša attieksmei pret vārdu daudznozīmību angļu valodā var būt nopietnas sekas: ne tikai kroplīgi, neveikli un latviešu valodai neraksturīgi tulkojumi, bet arī nopietnas faktu kļūdas vai neprecizitātes. Turklāt jāatceras, ka vairākas nozīmes mēdz būt gan lietvārdiem, īpašības vārdiem u.c. patstāvīgas nozīmes vārdiem, gan arī saikļiem un prievārdiem. Izvēloties piemērotāko vārda nozīmi, jāņem vērā konteksts, teksta tips, valodas stils u.c. Nedrīkst aizmirst, ka nereti vārdu nozīmes atšķiras arī t.s britu un amerikāņu angļu valodā. Tāpēc, tulkojot ar vārdnīcas palīdzību, pievērsiet uzmanību norādēm par vārda nozīmes lietojumu.

Lūk, daži piemēri saikļu un prievārdu daudznozīmībai.

Angļu valodā Latviešu valodā
but
 • (apstākļa vārds) tikai;
 • (prievārds) izņemot;
 • (saiklis) bet, nekas cits kā, ja ne, tomēr, taču
as
 • (apstākļa vārds) kā, par;
 • (saiklis) kad, tiklīdz, kā, tā kā, lai gan
while
 • (apstākļa vārds) kā, par;
 • (saiklis) kad, tiklīdz, kā, tā kā, lai gan
since
 • (prievārds/ saiklis) kopš, tāpēc ka, tā kā
once
 • (apstākļa vārds) reiz, kādreiz;
 • (saiklis) tiklīdz, kad
with
 • (prievārds) ar; līdzi; no; pie

Uzdevums. Pārtulko šos teikumus, izvēloties piemērotāko vārdu but, as, once nozīmi.

  Angļu valodā Latviešu valodā Pareizā atbilde
1. Paul lives in the next house but one. Paul lives in the next house but one.
2. This is but one example of his bad behaviour This is but one example of his bad behaviour.
3. I could not but admire her parsonality. I could not but admire her parsonality.
4. As time passed, things seemed to get worse. As time passed, things seemed to get worse.
5. Marx once described religion as „the opimum of the people”. Marx once described religion as „the opimum of the people”.
6. Once I get him a job, he’ll be fine. Once I get him a job, he’ll be fine.
7. As Tom was leaving, an urgent message arrived. As Tom was leaving, an urgent message arrived.
8. She works as a courier. She works as a courier.
9. He sat watching her as she was playing the piano. He sat watching her as she was playing the piano.
10. I’d asked everyone, but only two people came. I’d asked everyone, but only two people came.
    Jūsu sniegtajām atbildēm šajā uzdevumā nav obligāti jāsakrīt ar dotajām „pareizajām” atbildēm!

VI „Viltus draugi”

Par „viltus draugiem” sauc vārdu pārus, piemēram, angļu un latviešu valodā, kam ir līdzīga rakstība un izruna, bet atšķirīga nozīme. Latviešu valodā „viltus draugi”visbiežāk ir aizguvumi, galvenokārt, internacionālismi, kuru nozīme un lietojums laika gaitā ir mainījusies. Nozīmes atšķirības var būt nozīmes nokrāsā, nozīmju diapazonā, lietojuma ierobežojumā u.tml. „Viltus draugi”var kļūt par tulkotāju klupšanas akmeni, jo nereti abu vārdu formālā līdzība it tik liela, ka rodas kārdinājums pārnest nozīmi no angļu valodas latviešu valodā, neiedziļinoties tulkojuma niansēs.

Lūk, daži „viltus draugu” piemēri:

  Angļu valodā Tulkojums latviešu valodā
1. I saw a big map on his desk. Es redzēju lielu karti uz viņa rakstāmgalda. (Un nevis mapi)
2. I have read this collection of short stories. Es esmu lasījusi šo noveļu (īsstāstu) krājumu.(Un nevis kolekciju.)
3. The prospect of spending a whole week in Paris was fantastic. Izredzes pavadīt veselu nedēļu Parīzē bija lielieskas.(Un nevis prospekts.)
4. The lecturer was asked to tell some anecdotes from his professional career. Lektoram lūdza pastāstīt par kādiem atgadījumiem viņa darba gaitās.(Un nevis anekdotes.)
5. I’d like to know the actual numbers of the museum attendance. Es gribētu zināt, kādi ir faktiskie muzeja apmeklētības skaitļi (rādītāji). (Un nevis aktuālie)
6. The young actress had a romantic love affair. Jaunajai aktrisei bija kāda romantiska mīlas dēka. (Un nevis afēra)
7. Strangely, the man had a baton sticking out of his pocket. Dīvaini, bet vīram no kabatas ārā rēgojās zizlis (steks u.c.). (Un nevis batons).
8. There was a big water basin in the backyard. Pagalmā bija liels ūdenstrauks. (Un nevis baseins)
9. She had furniture of solid wood. Viņai bija masīvkoka (cieta, pamatīga koka) mēbeles. (Un nevis solīdas mēbeles)
10. To honour the respectable guest, there was a salute. Par godu cienījamam viesim tika sarīkots
lielgabalu salūts. (Un nevis uguņošana)

Uzdevums. Pārtulko šos teikumus latviešu valodā, īpašu uzmanību pievēršot t.s. viltus draugiem.

  Angļu valodā Latviešu valodā Pareizā atbilde
1. We need your expertise. Mums nepieciešamas jūsu zināšanas un prasme.(Un nevis ekspertīze)
2. She was wearing some brilliant jewellery. Viņa bija uzlikusi spožas rotaslietas.(Un nevis rotaslietas ar briljantiem)
3. He was really good at writing novels. Viņam patiešām labi padodas romānu rakstīšana.(Un nevis noveļu)
4. I knew him as a sympathetic and helpful person. Es pazinu viņu kā līdzjūtīgu un izpalīdzīgu cilvēku.(Un nevis simpātisku)
5. The square near the Town Hall is a good place for a short walk. Laukums netālu no Rātsnama ir laba vieta īsai pastaigai.(Un nevis skvērs)
6. I bought some medicine, but I wasn’t given the receipt. Es nopirku zāles,bet man neiedeva kases čeku (kvīti).(Un nevis recepti)
7. This was a personal matter. Tā bija personiska lieta.(Un nekas par personālu...)
8. He said he would not enter in any further discussion with the occupants. Viņš teica, ka neielaidīsies nekādās turpmākās pārrunās ar iemītniekiem (iedzīvotājiem).(Un nevis okupantiem)
9. I am sure he is a civil person. Esmu pārliecināta, ka viņs ir pieklājīgs (labi audzināts) cilvēks.(Un nevis civilpersona)
10. He is a skillful physician. Viņš ir prasmīgs ārsts.(Un nevis fiziķis)
    Jūsu sniegtajām atbildēm šajā uzdevumā nav obligāti jāsakrīt ar dotajām „pareizajām” atbildēm!